ICT A HABITATGES I EDIFICIS

1.- LEGISLACIÓ REGULADORA.

 • Les instal·lacions de captació de senyals de radiodifusió sonora i TV, d'accés al servei de telefonia disponible al públic en edificis i serveis de banda ample, estan regulades amb Lleis i reglaments.
 • Obliguen a l'ús comú de les infraestructures de telecomunicacions.
 • Garanteixen l'accés dels usuaris als nous serveis que proporciona la societat de la informació.
 • Muntar i mantenir aquestes instal·lacions s’ha de fer dins de la normativa vigent ICT. -> Adaptació curricular.

 

2.- NORMATIVA - I.

 • REAL DECRET-LLEI 1/1998. Obligació des de gener 1999
 • REAL DECRET 401/2003
  • Reglament regulador de les ICT i empreses instal·ladores.
  • Normes tècniques de ICT per els diferents serveis (de telecom.).
  • Especificacions tècniques mínimes de les edificacions.
 • ORDRE CTE/1296/2003
  • Desenvolupa el Reglament regulador de les ICT.
  • Projecte tècnic, butlletí, protocol de proves, certificat fi d’obra, etc.
  • Mitjans tècnics de les empreses instal·ladores (A ICT).
 • ORDRE ITC/1077/2006
  • Adequació per a la TDT, actes de replanteig, etc.

 

3.- NORMATIVA – II (Catalunya).

 • Reial decret 1385/2008
  • Traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de ICT.
 • Tramitació i registre d’expedients de ICT.
 • Inspecció tècnica de les ICT.
 • Emissió de Certificats Administratius de ICT.
 • Decret 55/2009
  • Sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges (cèdula).
  • La Generalitat té competència exclusiva en matèria d’habitatge.
  • Els edificis d’habitatges han de disposar d’una infraestructura comuna de telecomunicacions (2.8 - Condicions d’habitabilitat).

 

4.- DESCÀRREGUES

Descarrega la Nova Normativa ICT amb els canvis del 2011 editada per Alcad: Normativa ICT Alcad 2011