MESURADOR DE CAMP

mesurador de camp

El mesurador de camp serveix per avaluar la intensitat de camp electromagnètic que hi ha en un punt determinat. Aquest punt a mesurar pot ser algun dels següents:

• El nivell de senyal present en la pressa d’usuari que hi ha a l’interior d’un habitatge (allà on connecten el televisor de cadascú).

• El nivell present a la sortida de l’amplificador en una antena col·lectiva.

• El nivell de senyal que hi ha a la sortida d’una antena de recepció de televisió.

 

Bàsicament, consisteix en un receptor que cobreix els marges de freqüència que ens interessen, dotat d’un sistema mesurador del nivell present a la seva entrada (figura 37). Aquesta mesura es pot expressar mitjançant una indicació digital en una pantalla en forma de xifres numèriques o bé mitjançant una barra il·luminada de llargària proporcional al nivell de senyal present en l’entrada del mesurador.

Si simplifiquéssim moltíssim, podríem dir que és com un vulgar voltímetro de corrent altern (el clàssic polímetre), però molt més sensible i que, a més, sols mesura una freqüència determinada.

 

Funcions principals del mesurador de camp

Les prestacions bàsiques necessàries per qualificar un mesurador de camp són les següents:

• Selecció de la freqüència o canal a mesurar. Serveix per escollir quina freqüència volem mesurar. Pot ser un botó rotatiu (de moltes voltes o d’infinites voltes de gir) o un teclat numèric en el qual entrarem la freqüència o canal que vulguem. Els models digitals permeten variar els salts de freqüència en vàries gammes: de 50 kHZ en 50 kHZ, de 100 kHZ en 100 kHZ, etc. Ens mostrarà la freqüència seleccionada en forma d’una indicació numèrica en pantalla. Solen indicar la freqüència rebuda en MHz i kHZ.

• Selecció de banda. Recordem que, si bé actualment només hi ha emissions de televisió en la banda d’UHF, els televisors poden sintonitzar les tres bandes tradicionals. Només cal activar l’opció de canvi de banda quan volem fer mesures en la banda de baixada de senyals satèl·lit.

• Selecció de fons d’escala. S’anomena fons d’escala el nivell màxim de senyal que podem mesurar sense sobrecarregar l’entrada del mesurador. Es possible escollir valors màxims compresos entre 80 dBμV i 120 dBμV. Aquesta funció se sol anomenar reference level.

• Indicació de nivell de senyal. Ens assenyala el valor del senyal que estem mesurant. Pot consistir en una indicació numèrica en una pantalla o en una barra gràfica (la mesura s’efectua sempre en dBμV). Per comparar l’antiga indicació en μV i en mV amb l’actual en dBμV.

• Visualització d’espectre. Permet veure gràficament la intensitat de tots els senyals que hi ha entre dos límits de freqüència seleccionats prèviament. Així, podem observar diferents canals alhora i fer comparacions ràpides (veure figura ).

 Espectro frecuencias medidor de campo

 

En aquest mode de funcionament, trobarem uns comandaments específics:

– Selecció de fons d’escala o reference level.

– Selecció de marges de freqüència a explorar. També designats span.

– Selecció d’amplada de banda de mesura. Normalment, es pot escollir entre estreta o ampla.

– Cursors. Permeten seleccionar quina freqüència de tot l’espectre visualitzat serà objecte de mesura. El comandament de freqüència ens desplaça el cursor a dalt o a baix de l’espectre.

 

Altres comandaments secundaris del mesurador, però de gran utilitat, són els següents:

• Selecció de sortida de so. Ens permet escollir entre les modalitats FM i AM.

• Control de volum, contrast i brillo. Per ajustar el nivell sonor de l’altaveu a les condicions d’escolta, i la visió de la pantalla, al grau d’il·luminació de l’entorn.

• Indicador acústic de nivell. En activar-lo, podem sentir per l’altaveu un so audible, la freqüència del qual augmenta proporcionalment a mesura que augmenta el nivell de senyal mesurat. És molt útil perquè l’usuari pugui estar allunyat del mesurador (orientant l’antena) i noti, acústicament, les variacions de senyal que provoquen les seves accions (moure l’antena).

 

Si l’aparell suporta les bandes de satèl·lit tindrem, a més, la possibilitat de fer les accions següents:

– Activar o no l’alimentació remota de l’LNB de la parabòlica.

– Escollir entre 13 V i 18 V com a sortida per canviar la polaritat de recepció.

– Afegir, a la tensió de sortida esmentada, un senyal de 22 kHz per obligar l’LNB a canviar la banda de recepció per satèl·lit.

– Generar senyals de prova del protocol DiseqC.

 

Els mesuradors de camp / analitzadors d’espectre que són necessaris per avaluar els senyals de la televisió digital ens ofereixen altres informacions imprescindibles per valorar la qualitat de la instal·lació:

• Mesura de ber. Les sigles corresponen a bit error rate. És un paràmetre que ens indica el nombre d’errors en les dades binàries d’una transmissió digital. Expressa quants bits erronis s’han detectat per cada milió de bits emesos. El mesurador mostra una pantalla com la de la figura.

Nivel calidad señal medidor de campo               

• Mesura de la constel·lació QPSK. Consisteix en una gràfica que representa els estats de fase i amplitud d’una portadora de satèl·lit digital.

 

Connexions del mesurador de camp

connexions mesurador de camp

Al lateral del mesurador de camp PROLINK-4C de PROMAX podem observar les diferents connexions:

  • Connector Sèrie RS-232
  • Connector TS Paral·lel
  • Connector SCART (Euroconnector): Podem connectar-lo a l' entrada d' un receptor de televisió, i visualitzar els canals.
  • Connector RF antena: És el connector d' entrada del mesurador de camp del qual realitzarà la valoració de la mesura.
  • Connector alimentació 12V