CONEXIÓ DE CABLE COAXIAL I DISPOSITIUS

1. CREACIÓ D'UN CABLE DE CONNEXIONAT DE TV AMB PRESSA D' USUARI

Tallar cable coaxial

1.Preparació del material. Tallar el cable coaxial a la mida adeqüada (ex: 1m)

Treure aillant cable coaxial

2.Preparació del cable per col·locar el connector CEI. Treure la coberta aillant tal i com es veu a la figura.

Separar malla de cable coaxial

3.Desplaçar la malla cap enrera.

Treure part de dielèctric de cable coaxial

4.Treure dielèctric no necessari tal i com es veu a la figura.

Connectar cable a connector CEI

5.Col·locar el connector cargolant el viu a la seva possició i cerciorant-nos que no hi hagi curt-circuit entre viu i massa.

Finalitzar cable coaxial de connexionat "latiguillo"

6.Finalment ha de quedar així.

 

2. INSTAL·LACIÓ DE RECEPCIÓ DE TV TERRESTRE

a) Passar cable per canalitzacions

1.Introduir guia passa-cable a la canalització.

2.Collar a un extrem de la guia el cable coaxial.

3.Estirar la guia des de l’altre costat de la canalització.

4. Es millor rebre ajuda d’un company per anar donant cable de l’extrem de la canalització per on s’introdueix el cable coaxial.

 

b) Connectar el cable coaxial al dispositiu

Preparació de cable

1.Preparar extrem del cable (veure apartat 1)

Connexió de repartidor o derivador

2.Collar el viu del cable al connector (viu) del dispositiu.

Connexió cable amb repartidor o derivador finalitzada

3.Tancar el conector i cargolar

 

1.Preparar extrem del cable (veure apartat 1)

2.Collar el viu del cable al connector (viu) del dispositiu.

3.Tancar el conector i cargolar

 

1.Preparar extrem del cable

2.Collar el viu del cable al connector (viu) a l’entrada del dispositiu, i un altre a la sortida.

3.Tancar el conector i cargolar