DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES

1.- DEFINICIÓ DEL SO

Podem trobar diferents definicions de so, però no és més que la sensació que ens produeix la oida quan vibren els objectes. Aquest fenòmen vibratori es propaga en forma d'ones per l'aire, o qualsevol altre mitjà elàstic.

També podem dir que el so és una variació de la pressió ambiental denominada pressió acustica (p).

 

2.- PRESSIÓ ACÚSTICA. IMPEDÀNCIA ACÚSTICA

Pressió acústica: És la quantitat de massa per superfície. D'aquesta forma podem observar que no tota variació de la pressió acústica és perceptible per a l’oida humana. La mesura a utilitzar és: kg/cm2 = bar, si bé és el mbar l’utilitzat per a indicar les variacions de pressió acústica degut al baix índex de variació.

Impedància acústica: Cada medi, sòlid, líquid o gasós, ofereix una impedància acústica (Z) pròpia, depenent de la facilitat que ofereix a la propagació del so. La Z acústica es defineix per Z=p/v considerant (v) com a velocitat de propagació.

 

3.- PERÍODE I FREQÜÈNCIA

Freqüència (f): És el número de cicles que es realitzen per segon, tenint en compte que contra més alta sigui la freqüència més agut escoltem el so. La unitat de mesura a utilitzar és l' Hz (Hertz). Ja podem avançar que no podem escoltar totes les freqüències, només les compreses aproximadament entre 20Hz i 20KHz, sent 20KHz bastant elevada i que no tothom sa de l'oida pot escoltar; però si que podem dir que escoltem fins 16KHz.

Període (T): És el temps que es triga en realitzar un cilce de l'ona sonora. La unitat de mesura és el segon (s).

Si bé al llarg de l’estudi tractarem d’ones sonores que es propaguen per l’aire, no podem oblidar que el so es pot propagar per qualsevol medi elàstic i dens. Quant més dens més ràpidament es propaga.

Existeix una relació entre període i freqüència:

T = 1 / f f = 1 / T

 

4.- VELOCITAT DE PROPAGACIÓ

La velocitat de propagació (v), és la velocitat en que es propaga el so. Té la direcció perpendicular a la superfície vibrant amb forma d’ones.

En l’aire la velocitat de propagació depèn de la magnitud de la pressió acústica del camp acústic que pot variar segons les condicions ambientals (pressió i temperatura).

 

MEDI

Velocitat de propagació m/seg

Aire a 20º i 1 atmósfera

344

Plom

1200

Aigua

1410

Acer

5000

 

Tabla - Velocitats per diversos materials